Egzamin maturalny w 2021 roku – istotne zmiany

Egzamin maturalny w 2021 roku – istotne zmiany

- nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej (z wyjątkiem egzaminu dla absolwentów, którzy wynik części ustnej egzaminu maturalnego zobowiązani są przedstawić w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub zobowiązani są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej);

- absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (zdawanego na poziomie rozszerzonym);

- wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa – zdający nie muszą ich wykreślać w deklaracji wstępnej;

- uczeń/absolwent, który musi przystąpić do egzaminu w części ustnej, w terminie do 8 lutego 2021 r. powinien złożyć dyrektorowi szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego (załącznik 30. do „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2015 obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.”); do oświadczenia uczeń/absolwent powinien dołączyć dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną; 

- uczniowie/absolwenci, którzy w terminie do 30 września 2020 r. złożyli deklarację wstępną, w terminie do 7 lutego 2021 r. mogą dokonać zmian w tej deklaracji, wykreślając zadeklarowany jeden przedmiot dodatkowy. Jeżeli zmiana nie zostanie dokonana i dana osoba nie przystąpi do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, to na świadectwie dojrzałości zostanie umieszczony wynik „0%”.

- absolwenci, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji, składają deklarację w terminie do 7 lutego 2021 r.