Aktualności

Aktualności (102)

24 października 2019 roku w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie odbył się powiatowy etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W zmaganiach brali udział uczniowie trzech augustowskich szkół średnich (ACE, II LO, I LO). Z przyjemnością informujemy, że pierwsze miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły - Julia Marinicz z klasy I AP! Opiekunem Julii jest pani Elżbieta Sturgulewska. Zdjęcia dzięki uprzejmości pani Klaudii Kwiecień.

Organizacja wejść do szkoły na czas przeprowadzania testów diagnostycznych:

klasa IIIa - wejście główne lewe,

klasy IIIb i IIIc – wejściem główne prawe

Klasy IIIa, IIIb i IIIc korzystają z wyznaczonych, oddzielnych pomieszczeń w szatni. Tam zostawiają okrycia wierzchnie.

Rzeczy osobiste, torebki, plecaki uczniowie zostawiają w wyznaczonych pomieszczeniach dydaktycznych:

IIIa – w sali 11                IIIb – w sali 3                  IIIc w sali 4

Sekcja 1. Uczniowie oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu testów diagnostycznych

1.1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel) bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

1.2. Uczeń, nauczyciel […] nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) uczniowie

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego […],

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.[…]

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania testu wydał dyrektor szkoły, lub jeżeli uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

1.5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

1.6. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla uczniów – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których uczniowie nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.[…]

1.8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.[…]

Sekcja 2. Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

2.3. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.

2.4. Nauczyciele […], podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.5. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).[…]

Sekcja 3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

[…]

3.4. W przypadku testu diagnostycznego z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę uczniów z np. jednego słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować uczniów o konieczności dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z danego materiału.

3.5. Test diagnostyczny może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i nauczycielami. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie testu diagnostycznego w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

3.6. Ławki w sali należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy uczniami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku […]

3.19.Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

Sekcja 4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu przeprowadzania testu diagnostycznego

[…]

4.3. Nauczyciele w rękawiczkach rozdają arkusze uczniom oraz mają zakryte usta i nos.

4.4. Przed rozpoczęciem testu diagnostycznego należy poinformować uczniów o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi uczniami

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy z arkuszem

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po zakończonym teście.

4.5. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny – zarówno przed tym testem, jak i po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład: […]

2) wpuszczać uczniów na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale lub oddziały […]

6) poinstruować uczniów, aby wrażeniami po teście dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Sekcja 6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia

6.1. Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób (por. pkt 3.19.).

6.2. […] W przypadku uczniów pełnoletnich przystępujących do testu diagnostycznego – w razie pogarszania się stanu ich zdrowia dyrektor szkoły informuje pogotowie ratunkowe.

6.3. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pełnoletni uczeń lub nauczyciel powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

6.4. […]

4) w przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu testu diagnostycznego w danej sali niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie przerwać test diagnostyczny tego ucznia oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt 6.1.

Ogłoszenie

Przed nami kolejny etap nauki na odległość: od 15 lutego do końca tego miesiąca.

W tygodniowym planie lekcji nastąpiły nieduże zmiany – plan należy sprawdzić u wychowawcy;

Biblioteka pracuje w niezmienionych godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek: 11.30 – 17.30,

wtorek, piątek: 8.00 – 14.00;

Dyżury stacjonarne

pani pedagog (tutaj zmiana): wtorek 15.00 – 17.00, piątek 11.00 – 15.30.

pani psycholog: wtorek: 14.00 – 16.00

(na spotkanie należy umówić się).

Trwają stacjonarne konsultacje przedmiotowe dla uczniów klas maturalnych (zgodnie z ustaleniami z uczniami).

I uwaga! Dzisiaj rozpoczyna się szkolny konkurs „Podaj dalej”…

Z okazji Walentynek wszytkim życzę pogodnego nastroju.

B. Koronkiewicz

Akcja kreatywności, logistyki i integracji „Podaj dalej” polega na zrealizowaniu w jak najkrótszym czasie powierzonego klasom zadania. Liczy się zgranie, umiejętność planowania i oczywiście szybkość realizacji.

Szczegóły w załączeniu.

 

Regulamin konkursu "Podaj dalej"

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół – kontynuujemy nauczanie zdalne do 14 lutego (decyzja MEiN z 28 stycznia).

Biblioteka II LO pracuje w niezmienionych godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek: 11.30 – 17.30,

wtorek, piątek: 8.00 – 14.00;

Nie uległy zmianie godziny dyżurów stacjonarnych

pani pedagog: środa i czwartek: 13.00 – 16.00,

pani psycholog: wtorek: 14.00 – 16.00.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Szanowni Nauczyciele, proszę o jeszcze trochę wytrwałości i cierpliwości.

-Barbara Koronkiewicz-

Organizacja pracy II LO od 18 stycznia:

- kontynuujemy naukę na odległość do 31 stycznia 2021 roku (decyzja MEiN z 13 stycznia);

- uczniowie, którzy z różnych ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w nauczaniu zdalnym w swoich domach, mogą uczestniczyć w tej formie nauki na terenie szkoły z wykorzystaniem sprzętu szkolnego (należy zgłosić to do wychowawcy);

- zapotrzebowanie na komputery do nauki zdalnej (ew. awarie w nich) rodzice uczniów zgłaszają do sekretariatu szkoły;

- w tygodniowym planie lekcji (zwłaszcza klasy trzeciej) nastąpiły nieduże zmiany – plan należy sprawdzić u wychowawcy;

- biblioteka pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek: 11.30 – 17.30,

wtorek, piątek: 8.00 – 14.00;

- dyżury stacjonarne

pani pedagog: środa i czwartek: 13.00 – 16.00,

pani psycholog: wtorek: 14.00 – 16.00

(na spotkanie należy umówić się, korzystając z aplikacji Teams);

- możliwa jest dla uczniów klas maturalnych organizacja konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły (zapotrzebowanie takie należy zgłosić do nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy).

Egzamin maturalny w 2021 roku – istotne zmiany

- nie przeprowadza się egzaminu maturalnego w części ustnej (z wyjątkiem egzaminu dla absolwentów, którzy wynik części ustnej egzaminu maturalnego zobowiązani są przedstawić w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną lub zobowiązani są do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej);

- absolwent nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego (zdawanego na poziomie rozszerzonym);

- wszystkie zadeklarowane przez zdających egzaminy w części ustnej są anulowane z mocy prawa – zdający nie muszą ich wykreślać w deklaracji wstępnej;

- uczeń/absolwent, który musi przystąpić do egzaminu w części ustnej, w terminie do 8 lutego 2021 r. powinien złożyć dyrektorowi szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego (załącznik 30. do „Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2015 obowiązującej w roku szkolnym 2020/2021 AKTUALIZACJA z 29 grudnia 2020 r.”); do oświadczenia uczeń/absolwent powinien dołączyć dokumenty poświadczające konieczność przedstawienia wyniku z części ustnej egzaminu maturalnego w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną; 

- uczniowie/absolwenci, którzy w terminie do 30 września 2020 r. złożyli deklarację wstępną, w terminie do 7 lutego 2021 r. mogą dokonać zmian w tej deklaracji, wykreślając zadeklarowany jeden przedmiot dodatkowy. Jeżeli zmiana nie zostanie dokonana i dana osoba nie przystąpi do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu, to na świadectwie dojrzałości zostanie umieszczony wynik „0%”.

- absolwenci, którzy jeszcze nie złożyli deklaracji, składają deklarację w terminie do 7 lutego 2021 r.

Agencja Rozwoju Regionalnego Ares i Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przygotowali konkurs dla młodzieży, mający na celu rozwój wiedzy ekonomicznej i zachęcenie do aktywności gospodarczej.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przygotowanie własnego pomysłu na biznes. Istotnym była oryginalność pomysłu, ale również jego realność. Oczekiwało się także umiejętnego wkomponowania proponowanego biznesu w rynek lokalny.

Zadaniem uczestników było stworzenie realnego biznesplanu; pokazanie, na czym biznes ma zarabiać, dostosowanie go do potrzeb rynku, wyliczenie kosztów przychodu, dochodu, wydatków oraz uargumentowanie, dlaczego akurat taki pomysł i obronienie swojego pomysłu przed komisją – zadania wpisujące się w treści edukacyjne przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, który młodzież licealna realizuje w klasie drugiej i trzeciej. Lekcje podstaw przedsiębiorczości wspierają uczniów w samorozwoju oraz chęci inwestowania w siebie i uczenia się przez całe życie, w sytuacji dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia i rozwoju gospodarki opartej na wiedzy.

Konkurs przewidywał cenne nagrody – 1000 zł dla laureata najlepszej pracy.

Z naszej szkoły w konkursie udział wzięło 3 uczniów. Za najlepszy komisja konkursowa uznała  pomysł na biznes Agnieszki Daniłowicz, uczennicy klasy IIbG.

Laureatce gratulujemy niezwykle serdecznie.

Agnieszka zdjęcie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymuje uczeń szkoły średniej, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Uczeń otrzymuje stypendium na trwający rok szkolny za wybitne osiągnięcia edukacyjne osiągnięte w minionym roku szkolnym. W bieżącym roku wysokość stypendium to kwota 
3 000 zł. Uczeń otrzymuje wsparcie w dwóch ratach (pierwsza rata za okres od września do grudnia, druga za okres od stycznia do czerwca).

Uczniów wybitnych w II LO w Augustowie jest wielu (wyniki klasyfikacji pokazują, że stanowią oni ponad 68% wszystkich licealistów). Najwybitniejsi są honorowani stypendium PRM za wyniki w nauce. W roku szkolnym 2020/2021 wyróżnienie to otrzymały: Katarzyna Zaniewska (uczennica klasy IIIb) i Julia Marinicz (uczennica klasy IIaP). Wysokie wyniki w nauce pokazują, że nauka jest pasją wyróżnionych dziewczyn.

Szkoła jest niezwykle dumna z osiągnięć Kasi i Julii. Obie dziewczyny nie poprzestają na zdobytych laurach. Na uwagę zasługują najnowsze osiągnięcia uczennic: awans Kasi do etapu okręgowego 45. Olimpiady Języka Angielskiego (etap okręgowy odbędzie się w drugiej połowie stycznia) i awans Julii do etapu okręgowego LI Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (etap pisemny odbędzie się w pierwszej połowie lutego, a ustny w pierwszej połowie marca) – jest to piękny przykład na to, że także podczas nauki zdalnej sukces jest na wyciagnięcie ręki.

W tym roku szkolnym, ze względu na warunki pandemii, wręczenie dyplomów stypendystkom odbyło się w warunkach kameralnych – w macierzystej szkole w towarzystwie rodziców.

Stypendystkom gratulujemy serdecznie, a ze społecznością lokalną dzielimy się naszą radością.

Barbara Koronkiewicz

stypendium2020

Tydzień temu otrzymaliśmy fantastyczną wiadomość, że dwoje naszych uczniów zakwalifikowało się do finału Ogólnopolskiego Konkursu Interdyscyplinarnego ,,Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim" organizowanego przez krakowską Fundację Underground we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i Ministerstwem Edukacji Narodowej. W ten weekend trzydzieścioro najlepszych uczniów z całej Polski przystąpiło do zmagań finałowych. Po trwających dwa dni rozmowach z jurorami postanowiono nagrodzić uczestników pierwszym i trzecim miejscem oraz kilkoma wyróżnieniami. Wśród laureatów konkursu znaleźli się Ewa Chomiczewska (IIIa) oraz Dominik Pawłowicz (IIcG), którzy otrzymali wyróżnienia. Serdecznie gratulujemy Ewie i Dominikowi, którym udało się przejść przez kolejne etapy tych niełatwych zmagań i znaleźć się w gronie zwycięzców. Opiekunem naukowym Ewy i Dominika była pani Dorota Prokop.

Kaczmarski

sos dtz page

Całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania i dedykowany młodym ludziom czat internetowy  - prowadzone przez profesjonalnych psychologów

Wiążący się z panującą pandemią koronawirusa przymus izolacji, ograniczenia kontaktów, w tym także utrudnionej możliwości uzyskania pomocy psychologicznej w sytuacji wystąpienia potrzeby jej otrzymania,  przyczynia się do pogarszającej się sytuacji ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dzieci i młodzież każdego dnia borykają się z różnymi problemami, których rozwiązanie wymaga odpowiedniego wsparcia, opieki i troski osób dorosłych.

Przez wzgląd na troskę o dobro dzieci Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcia prowadzone przez profesjonalnych psychologów:

– całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12

- i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony na stronie : https://brpd.gov.pl/sos-czat/.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji, dziecko/młodzież uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Obie formy komunikacji są bezpłatne.