OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE o najmie pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny

Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie informuje, że posiada do wynajęcia pomieszczenie użytkowe o powierzchni 13,6 m2 na potrzeby prowadzenia sklepiku szkolnego dla uczniów i pracowników szkoły.

  1. Po wynajęciu w/w pomieszczenia Oferent będzie zobowiązany do:

- otwierania sklepiku w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00, z wyłączeniem dni wolnych od nauki;

- utrzymania czystości i porządku na terenie sklepiku i w jego otoczeniu, zgodnie z wymogami odpowiednich służb;

- wyposażenia  na  własny  koszt  wynajętego  pomieszczenia w brakujące meble i urządzenia do prowadzenia działalności;

- przestrzegania przepisów bhp, ppoż., Sanepidu;

- oferowania asortymentu niezagrażającego zdrowiu i życiu uczniów;

- uiszczania minimalnej stawki miesięcznej czynszu za wynajem pomieszczenia wynoszącej 270,00 zł brutto do końca każdego miesiąca.

  1. Warunki wymagane od Oferentów:

- oferta  musi  być  sporządzona  w  języku  polskim,  podpisana  przez  osobę/ osoby uprawnione  do  występowania  w  imieniu Oferenta; poprawki  lub zmiany w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej;

- oferta pisemna musi zawierać: wypełniony formularz ofertowy (druk w załączeniu lub do pobrania w sekretariacie szkoły), oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej zgodnej z profilem działalności objętej postępowaniem konkursowym, oświadczenie o niezaleganiu z opłatami w ZUS i Urzędzie Skarbowym.

  1. Oferty należy składać w siedzibie Wynajmującego, przy al. Kard. Wyszyńskiego 1, 16-300 Augustów (sekretariat).
  2. Termin składania ofert upływa dnia 24.09.2021 r. o godz. 10:00.
  3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszona w dniu 25.09.2021 r. Po  podpisaniu  umowy  zostaną  przekazane klucze do pomieszczenia celem przygotowania go do prowadzenia działalności.
  4. Osoby zainteresowane ewentualnym   wynajmem   sklepiku   proszone są o  składanie  ofert,  umieszczając  ofertę  w  kopercie  zaadresowanej  na Wynajmującego, na adres podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:   „Oferta   na   prowadzenie   sklepiku   szkolnego”.
  5. Okres wynajmu od 1 października 2021 r. do 24 czerwca 2022 r. (wyłączając okresy przerw świątecznych i ferii zimowych). Okresy wyłączenia nie pomniejszą miesięcznego czynszu najmu.

8. Kryterium oceny  oferty – najwyższa cena za najem miesięcznie. W  cenie prosimy uwzględnić opłaty za media. Adres strony internetowej, na której jest dostępne ogłoszenie: www.lo2.augustow.pl. Osobą  upoważnioną  do  udzielania  szczegółowych  informacji  i kontaktowania się z Oferentami jest Barbara Koronkiewicz,  od poniedziałku do piątku w godz. 8°° – 15°°, tel. (87) 643 22 28. Pytania    można    kierować    również    pod    adres    e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz ofertowy

Umowa najmu sklepiku