Aktualności

Aktualności (107)

24 października 2019 roku w Augustowskim Centrum Edukacyjnym w Augustowie odbył się powiatowy etap Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy o HIV/AIDS. W zmaganiach brali udział uczniowie trzech augustowskich szkół średnich (ACE, II LO, I LO). Z przyjemnością informujemy, że pierwsze miejsce zdobyła uczennica naszej szkoły - Julia Marinicz z klasy I AP! Opiekunem Julii jest pani Elżbieta Sturgulewska. Zdjęcia dzięki uprzejmości pani Klaudii Kwiecień.

Organizacja pracy II LO od 22 marca do 11 kwietnia

 

Od poniedziałku, 22 marca obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół – kontynuujemy nauczanie zdalne do 11 kwietnia (decyzja MEiN z 18 marca).

Kontynuujemy stacjonarne konsultacje przedmiotowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego (indywidulane lub w małych grupach).

Pozostałe ustalenia organizujące prace szkoły, m.in. pracę biblioteki szkolnej, pedagoga i psychologa pozostają niezmienione.

Kochani Uczniowie, Szanowni Rodzice, Szanowni Nauczyciele, wszyscy pracownicy – cała społeczność szkoły – wszystkich proszę o respektowanie wprowadzonych zasad funkcjonowania w pandemii i troskę o własne bezpieczeństwo.

-Barbara Koronkiewicz-

Zakończył się Szkolny Konkurs Walentynkowy
„Podaj dalej”…

co oznacza, że trzecia w kolejności klasa oddała swoje serduszko!

Konkurs miał na celu trochę Was rozbawić i oderwać od pandemicznej rzeczywistości, ale przede wszystkim przypomnieć, że jako klasa jesteście ważną grupą społeczną,  która powinna  utrzymywać ze sobą fajne, pozytywne relacje.  Mieliście też pamiętać, że każdy jej członek jest ważny, potrzebny i niezastąpiony.

Pomimo tego, że nagrody, jak sami mówiliście, były kuszące, do konkursu przystąpiły jedynie trzy klasy i to one otrzymają, równorzędną, pierwszą nagrodę!

Podaj dalej

Gratulujemy klasom:  Ia, IIaP i IIcP

za mobilizację, integrację, cudne pomysły i  piękne zdjęcia!!!

Te trzy klasy będą miały zorganizowane ognisko, mają też prawo do przełożenia dowolnego sprawdzianu oraz do trzech dni bez pytania, sprawdzianów oraz prac domowych!

Nagrodę klasa może wykorzystać w tym lub następnym roku szkolnym po uprzedzeniu wychowawcy!

Gratulacje!

Szanowni Państwo, Rodzice uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie,

Informujemy Państwa, że w związku z tym, że kadencja Pani Barbary Koronkiewicz na stanowisku dyrektora II LO kończy się 31 sierpnia 2021 roku, organ prowadzący ogłosił konkurs na to stanowisko. Zgodnie z obowiązującymi procedurami odbyło się zebranie członków Klasowych Rad Rodziców, podczas którego wybraliśmy dwóch przedstawicieli Rady Rodziców do udziału w pracach konkursowej komisji. Rada Rodziców określiła swoje stanowisko, które chce przedstawić podczas posiedzenia komisji konkursowej.

Osoby zainteresowane bardziej szczegółowymi informacjami mogą zwrócić się z pytaniami do członków Prezydium Rady Rodziców.

Ogłoszenie

Najbliższe dwa tygodnie (15 – 28 marca) pracujemy na dotychczasowych zasadach, tj, kontynuujemy zdalne nauczanie.

W organizacji pracy biblioteki szkolnej, pani pedagog i pani psycholog zmian nie ma; odbywają się przedmiotowe konsultacje dla maturzystów.

Zachęcam do korzystania z biblioteki szkolnej – spacer z domu do biblioteki i ciekawa lektura to ożywczy środek na smutki codzienności (lada moment w szkolnym księgozbiorze pojawi się nowa beletrystyka).

21 marca – pierwszy dzień wiosny…

B. Koronkiewicz

Decyzją MEiN nauka zdalna została przedłużona o kolejne dwa tygodnie, od 1 do 14 marca.

W naszej szkole organizacja pracy bez zmian:

- biblioteka: poniedziałek, środa, czwartek: 11.30 – 17.30; wtorek, piątek: 8.00 – 14.00;

- dyżury stacjonarne pani pedagog: wtorek 15.00 – 17.00, piątek 11.00 – 15.30; pani psycholog: wtorek: 14.00 – 16.00;

- trwają stacjonarne konsultacje przedmiotowe dla uczniów klas maturalnych;

- kontynuujemy próbne egzaminy maturalne - od nowego tygodnia rozpoczynamy „próby” w zakresie rozszerzonym.

1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.                                   

Słońca coraz więcej…- B. Koronkiewicz

Organizacja wejść do szkoły na czas przeprowadzania testów diagnostycznych:

klasa IIIa - wejście główne lewe,

klasy IIIb i IIIc – wejściem główne prawe

Klasy IIIa, IIIb i IIIc korzystają z wyznaczonych, oddzielnych pomieszczeń w szatni. Tam zostawiają okrycia wierzchnie.

Rzeczy osobiste, torebki, plecaki uczniowie zostawiają w wyznaczonych pomieszczeniach dydaktycznych:

IIIa – w sali 11                IIIb – w sali 3                  IIIc w sali 4

Sekcja 1. Uczniowie oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu testów diagnostycznych

1.1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel) bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

1.2. Uczeń, nauczyciel […] nie może przyjść na ten test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:

1) uczniowie

2) osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego […],

3) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.[…]

5) pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność. Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów (z wyjątkiem sytuacji, gdy zgodę na taki sposób dostosowania warunków przeprowadzania testu wydał dyrektor szkoły, lub jeżeli uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się), przedstawicieli mediów.

1.5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.

1.6. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla uczniów – konieczna jest ich dezynfekcja. W przypadku materiałów jednorazowych, których uczniowie nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.[…]

1.8. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.[…]

Sekcja 2. Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.

2.3. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:

1) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,

2) wychodzi do toalety,

3) kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.

2.4. Nauczyciele […], podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.

2.5. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).[…]

Sekcja 3. Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń

[…]

3.4. W przypadku testu diagnostycznego z przedmiotów, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę uczniów z np. jednego słownika, obok materiału, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować uczniów o konieczności dezynfekcji rąk przed skorzystaniem z danego materiału.

3.5. Test diagnostyczny może być przeprowadzany w salach lekcyjnych, salach gimnastycznych, na korytarzach szkolnych oraz w innych przewidzianych w przepisach miejscach, pod warunkiem zachowania odpowiednich odstępów pomiędzy uczniami oraz pomiędzy uczniami i nauczycielami. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie testu diagnostycznego w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

3.6. Ławki w sali należy ustawić w taki sposób, aby pomiędzy uczniami zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp w każdym kierunku […]

3.19.Na terenie szkoły należy wyznaczyć i przygotować pomieszczenie (wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19.

Sekcja 4. Dodatkowe procedury bezpieczeństwa w dniu przeprowadzania testu diagnostycznego

[…]

4.3. Nauczyciele w rękawiczkach rozdają arkusze uczniom oraz mają zakryte usta i nos.

4.4. Przed rozpoczęciem testu diagnostycznego należy poinformować uczniów o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi uczniami

2) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali po zakończeniu pracy z arkuszem

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych uczniów po zakończonym teście.

4.5. Należy unikać tworzenia się grup uczniów przed szkołą oraz przed salą, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny – zarówno przed tym testem, jak i po jego zakończeniu. W tym celu dyrektor szkoły może na przykład: […]

2) wpuszczać uczniów na teren szkoły różnymi wejściami, np. wg podziału na sale lub oddziały […]

6) poinstruować uczniów, aby wrażeniami po teście dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie, np. przy wejściu do szkoły.

Sekcja 6. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u nauczyciela lub u ucznia

6.1. Jeżeli uczeń lub nauczyciel przejawia niepokojące objawy choroby, nauczyciel informuje o tym dyrektora szkoły, który zapewnia odizolowanie ucznia lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób (por. pkt 3.19.).

6.2. […] W przypadku uczniów pełnoletnich przystępujących do testu diagnostycznego – w razie pogarszania się stanu ich zdrowia dyrektor szkoły informuje pogotowie ratunkowe.

6.3. W przypadku gdy stan zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, pełnoletni uczeń lub nauczyciel powinien udać się do domu transportem indywidualnym, pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

6.4. […]

4) w przypadku wystąpienia u ucznia lub nauczyciela, lub innej osoby biorącej bezpośredni udział w przeprowadzaniu testu diagnostycznego w danej sali niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS-CoV-2, należy niezwłocznie przerwać test diagnostyczny tego ucznia oraz wdrożyć procedurę opisaną w pkt 6.1.

Ogłoszenie

Przed nami kolejny etap nauki na odległość: od 15 lutego do końca tego miesiąca.

W tygodniowym planie lekcji nastąpiły nieduże zmiany – plan należy sprawdzić u wychowawcy;

Biblioteka pracuje w niezmienionych godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek: 11.30 – 17.30,

wtorek, piątek: 8.00 – 14.00;

Dyżury stacjonarne

pani pedagog (tutaj zmiana): wtorek 15.00 – 17.00, piątek 11.00 – 15.30.

pani psycholog: wtorek: 14.00 – 16.00

(na spotkanie należy umówić się).

Trwają stacjonarne konsultacje przedmiotowe dla uczniów klas maturalnych (zgodnie z ustaleniami z uczniami).

I uwaga! Dzisiaj rozpoczyna się szkolny konkurs „Podaj dalej”…

Z okazji Walentynek wszytkim życzę pogodnego nastroju.

B. Koronkiewicz

Akcja kreatywności, logistyki i integracji „Podaj dalej” polega na zrealizowaniu w jak najkrótszym czasie powierzonego klasom zadania. Liczy się zgranie, umiejętność planowania i oczywiście szybkość realizacji.

Szczegóły w załączeniu.

 

Regulamin konkursu "Podaj dalej"

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązują dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół – kontynuujemy nauczanie zdalne do 14 lutego (decyzja MEiN z 28 stycznia).

Biblioteka II LO pracuje w niezmienionych godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek: 11.30 – 17.30,

wtorek, piątek: 8.00 – 14.00;

Nie uległy zmianie godziny dyżurów stacjonarnych

pani pedagog: środa i czwartek: 13.00 – 16.00,

pani psycholog: wtorek: 14.00 – 16.00.

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice, Szanowni Nauczyciele, proszę o jeszcze trochę wytrwałości i cierpliwości.

-Barbara Koronkiewicz-

Organizacja pracy II LO od 18 stycznia:

- kontynuujemy naukę na odległość do 31 stycznia 2021 roku (decyzja MEiN z 13 stycznia);

- uczniowie, którzy z różnych ważnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w nauczaniu zdalnym w swoich domach, mogą uczestniczyć w tej formie nauki na terenie szkoły z wykorzystaniem sprzętu szkolnego (należy zgłosić to do wychowawcy);

- zapotrzebowanie na komputery do nauki zdalnej (ew. awarie w nich) rodzice uczniów zgłaszają do sekretariatu szkoły;

- w tygodniowym planie lekcji (zwłaszcza klasy trzeciej) nastąpiły nieduże zmiany – plan należy sprawdzić u wychowawcy;

- biblioteka pracuje w następujących godzinach:

poniedziałek, środa, czwartek: 11.30 – 17.30,

wtorek, piątek: 8.00 – 14.00;

- dyżury stacjonarne

pani pedagog: środa i czwartek: 13.00 – 16.00,

pani psycholog: wtorek: 14.00 – 16.00

(na spotkanie należy umówić się, korzystając z aplikacji Teams);

- możliwa jest dla uczniów klas maturalnych organizacja konsultacji przedmiotowych na terenie szkoły (zapotrzebowanie takie należy zgłosić do nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy).