„Aktywna tablica” to rządowy  program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

W ramach Rządowego programu – „Aktywna tablica” - edycja 2020 (rok szkolny 2020 – 2021) II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie otrzymało 3 laptopy (łączna wartość: 8 412,45) i interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu 55 cali (wartość: 6 329,45).

Uczestnictwo szkoły w programie to również doskonalenie się kadry pedagogicznej w posługiwaniu się technologią informacyjno – komunikacyjną:

- 35 nauczycieli uczestniczyło w różnorodnych konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu;

- 3 nauczycieli uczestniczyło w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu (w tym: nauczyciele uczestniczyli w 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli; zorganizowali 22 lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK w nauczaniu w formie online; dzielili się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk; wykorzystywali TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale w liczbie co najmniej 5 godzin zajęć edukacyjnych średnio w każdym tygodniu nauki w roku szkolnym realizacji programu, począwszy od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu).

Nauczyciele II LO poprzez uczestnictwo w różnorodnych formach doskonalenia z zakresu TIK w nauczaniu oraz praktycznym dzieleniu się swoją wiedzą, materiałami
i umiejętnościami na trwałe zmienili sposób prowadzenia lekcji, by bardziej angażowały uczniów, rozwijały w nich umiejętność krytycznego i twórczego myślenia, uczyły pracy
w zespole.

Zaletami udziału szkoły w programie „Aktywna tablica” są:

- prowadzenie przez nauczycieli lekcji, które angażują uczniów i odpowiadają ich potrzebom,

- pozyskanie wiedzy, jak odpowiedzialnie, kreatywnie i bezpiecznie korzystać z nowych technologii, efektywnie korzystać z aktywizujących metod nauczania, urozmaicać lekcje i na stałe zmienić sposób ich prowadzenia,

- nabycie umiejętności tworzenia własnych treści cyfrowych;

- doposażenie szkoły w nowoczesne pomoce dydaktyczne.

Zauważone problemy podczas realizacji programu to problemy natury technicznej dotyczące braku dostępu do internetu czy rwania się łączy internetowych (sieć OSE) w czasie prowadzonych zajęć edukacyjnych czy udziału w spotkaniach szkoleniowych/formach doskonalenia.