środa, 02 październik 2019 18:45

Opinia Fundacji „Rodzice Szkole”

Warszawa, 13.05.2019 r.

Opinia Fundacji „Rodzice Szkole”
w sprawie zapewnienia rodzicom i uczniom swobodnego dostępu do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych: klasówek, kartkówek i sprawdzianów

Art. 44e ustawy o systemie oświaty stanowi:

  1. Sprawdzone i ocenione pisemne prace ucznia są udostępniane uczniowi i jego rodzicom. [...]
  2. Sposób udostępniania dokumentacji, o której mowa w ust. 4 [...], określa statut szkoły.

Przytoczony przepis gwarantuje uczniom i rodzicom swobodny dostęp do sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych – klasówek, kartkówek i sprawdzianów, i nie muszą oni zwracać się do nauczyciela z wnioskiem o ich udostępnienie.

Jednocześnie stwierdzenie, że sposób udostępnienia tych prac określa statut szkoły nie może być wykorzystywane do ograniczenia prawa rodziców w tym zakresie, np. poprzez zapisanie, że udostępnianie prac może mieć miejsce jedynie na terenie szkoły, bo takie rozwiązanie nie spełnia warunku swobodnego dostępu rodziców ucznia do informacji o postępach i trudnościach w nauce ich dziecka.

Zdaniem Fundacji „Rodzice Szkole” przy wyborze sposobu udostępniania wskazanych prac szkoła powinna wziąć pod uwagę realne możliwości szybkiego ich otrzymania przez ucznia i jego rodziców, np. przekazanie zainteresowanym oryginału pracy lub jego kopii, udostępnienie pracy do domu z prośbą o zwrot wraz z podpisem rodzica itp.

Należy jednocześnie pamiętać, że określony w statucie sposób udostępniania sprawdzonych prac powinien być w pełni akceptowany przez uczniów i ich rodziców jako pełnoprawnych uczestników procesu kształcenia oraz uzyskać akceptację rady rodziców.

Marta Kowalczyk

analityk prawny Fundacji „Rodzice Szkole”

Wojciech Starzyński

Prezes Zarządu Fundacji „Rodzice Szkole”