SKŁAD

ZSU NA ROK 2014/15

 

Przewodniczący: Sentkowska Natalia

 

Zastępca: Ossowska Aleksandra

 

Protokolant: Kulbacka Dorota

 

Skarbnik: Bućko Kacper

 

Funkcyjne: Czuper Dominika i Klejps Aleksandra

 

 

Spotkania w

każdy wtorek na długiej przerwie w sali nr 5

 

 


RAZEM MOŻEMY ZMIENIĆ

ŚWIAT


Zapraszamy na spotkania lokalnej grupy działania Amnesty International w każdą środę o 1035 w sali nr 5Regulamin Samorządu Uczniowskiego

II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

im. Polonii i Polaków na Świecie

opracowany na podstawie § 11 ust. 2 pkt 1 Statutu II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie m. Polonii i Polaków na Świecie z dnia 29 października 2007 r.


§ 1

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
2. Terenem działania jest II Liceum Ogólnokształcące w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie.
3. Uczniowie poszczególnych klas tworzą samorządy klasowe i wybierają spośród siebie zarządy samorządów klasowych.
4. Wszyscy uczniowie szkoły wybierają spośród siebie Zarząd Samorządu Uczniowskiego, zwanym dalej w skrócie ZSU.
5. ZSU reprezentuje interesy uczniów II LO w Augustowie wobec dyrektora szkoły, władz oświatowych i samorządowych.
6. ZSU jest organizacją apolityczną.
7. ZSU może przedstawić dyrektorowi, radzie pedagogicznej, radzie rodziców wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących praw i obowiązków ucznia, w szczególności:
1) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami,
2) organizacji życia szkolnego umożliwiającego rozwijanie i zaspokojenie własnych zainteresowań ucznia,
3) organizacji działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami szkoły,
4) wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna ZSU,
5) prowadzenia działalności mającej na celu utworzenie budżetu SU,
6) przestrzegania przez nauczyciela praw ucznia,
7) przestrzegania przez ucznia praw nauczyciela,
8) jawnej i umotywowanej oceny w nauce i zachowaniu.

§ 2

1. ZSU przestrzega określonych obowiązków:
1) działa w porozumieniu z opiekunem ZSU i dyrektorem szkoły,
2) czynnie i rozważnie włącza się w życie szkoły,
3) rozwija demokratyczne formy współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę,
4) współpracuje z dyrektorem i radą rodziców szkoły w zapewnianiu uczniom należnych i godnych warunków do nauki i rozwijania zainteresowań.

§ 3

1. Członkiem Zarządu Samorządu Uczniowskiego II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie może zostać każdy uczeń.
2. Osoba ubiegająca się o członkostwo i członek ZSU:
1) nie może mieć oceny nieodpowiedniej zachowania,
2) odznacza się wysoką kulturą osobistą,
3) osiąga pozytywne wyniki w nauce.
3. ZSU wybiera spośród siebie w głosowaniu tajnym, powszechnym i równym:
1) przewodniczącego,
2) zastępcę przewodniczącego,
3) sekretarza,
4) skarbnika - księgowego,
5) osoby odpowiedzialne za inne określone funkcje.
4. W skład ZSU automatycznie wchodzi koordynator radiowęzła szkolnego.
5. Ustanie członkostwa w ZSU następuje w przypadku:
1) rezygnacji z członkostwa w ZSU zgłoszonym na piśmie,
2) decyzją ZSU stwierdzającą wykluczenie z ZSU,
3) działania niezgodnego z regulaminem.
6. Członkowie ZSU mają równe prawa.
7. Członek ZSU ma prawo:
1) brać udział w zebraniach ZSU,
2) uczestniczyć w podejmowaniu decyzji.
8. Członek ZSU ma obowiązek:
1) wykonywać uchwały ZSU i przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu,
2) informować ZSU i przedstawiać społeczności cele i problemy aktualnie rozpatrywane przez ZSU,
3) przyjmować opinie, postulaty i wnioski od swoich wyborców i przekazywać je do przewodniczącego w ciągu trzech dni,
4) uczestniczyć w zebraniach ZSU, ustalonych przez ZSU, a w razie nieobecności usprawiedliwiać ją przewodniczącemu lub jego zastępcy.
9. Kary członkom ZSU wymierza ZSU.
10. Karami są:
1) nagana,
2) pozbawienie prawa głosu,
3) pozbawienie prawa pełnienia funkcji w ZSU,
4) wykluczenie z ZSU.
11. ZSU na pierwszym spotkaniu uchwala program działania SU w bieżącym roku szkolnym
12. ZSU prowadzi protokoły ze wszystkich swoich posiedzeń, dokumentację finansową oraz inną dokumentację przedstawiająca pracę ZSU.
13. Dokumenty finansowe w imieniu ZSU podpisuje przewodniczący i skarbnik – księgowy.
14. Pozostałe dokumenty podpisuje przewodniczący lub jego zastępca.
15. Uchwały ZSU zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy członków ZSU.
16. Bierne i czynne prawo wyborcze przysługuje członkowi ZSU. Wybory na przewodniczącego, zastępcę, skarbnika - księgowego, sekretarza, osobę odpowiedzialną za szkolne radio odbywają się na każdą funkcję oddzielnie i tajnie.
17. W czasie trwania nauki w szkole zebrania ZSU odbywają się nie rzadziej niż raz w tygodniu.
18. Zebranie ZSU zwołuje i prowadzi przewodniczący ZSU.
19. W wyjątkowych wypadkach przewodniczący może upoważnić inną osobę do prowadzenia obrad.


§ 4

1. Funkcję opiekuna ZSU pełni nauczyciel wybrany przez uczniów spośród członków rady pedagogicznej.
2. Wyboru opiekuna dokonuje się po wyborach ZSU w głosowaniu tajnym, równym, bezpośrednim i powszechnym, chyba że ZSU postanowi inaczej.
3. Opiekun czuwa nad całokształtem prac ZSU.
4. Wszelkie działania ZSU muszą być uzgodnione z opiekunem.
5. Opiekun jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem.

§ 5

1. Każdy uczeń ma bierne i czynne prawo wyborcze.
2. Wybory do ZSU odbywają się w końcu września bieżącego roku szkolnego, a kadencja ZSU trwa do końca września następnego roku szkolnego.
3. Wybory do ZSU są tajne, bezpośrednie, powszechne i równe.
4. Przeprowadzenie wyborów należy do ustępującego ZSU.
5. ZSU ogłasza dokładny termin wyborów i podaje go do wiadomości społeczności szkolnej.
6. ZSU jest zobowiązany poinformować wyborców o sposobie przeprowadzania wyborów.
7. Karty do głosowania muszą być opatrzone pieczątką ZSU.
8. Liczba kart do głosowania powinna być zgodna z liczbą uczestników głosowania.
9. Głos można oddać tylko na jednego kandydata.
10. Głosuje się przez postawienie znaku -X- przy nazwisku kandydata.
11. Karta wyborcza, na której znajdzie się więcej niż jeden znak -X-, będzie nieważna. Za kartę nieważną uznaje się także przekreślenie całej karty i kartę czystą bez znaku -X-.
12. Karty wrzucane są do opieczętowanej urny wyborczej.
13. W głosowaniu uczestniczą uczniowie z poszczególnych klas według harmonogramu, który zostaje wywieszony w gablocie ZSU.
14. Kandydatów do ZSU zgłaszają klasy w terminie wyznaczonym przez ZSU.
15. Każda klasa może zgłosić więcej niż jednego kandydata.
16. ZSU podaje do wiadomości społeczności szkolnej listę osób, zarejestrowanych jako kandydaci do ZSU.
17. Na tydzień przed wyborami do ZSU, z chwilą ogłoszenia listy kandydatów, rozpoczyna się kampania wyborcza, kończy się zaś w dniu poprzedzającym wybory.
18. Kampania wyborcza musi być prowadzona w sposób kulturalny i nie może utrudniać normalnego funkcjonowania szkoły.
19. Kandydaci do ZSU przedstawiają swoje programy wyborcze poprzez: plakaty, ulotki, radiowęzeł szkolny, wiece przedwyborcze w ilości ustalonej przez ZSU.
20. W dniu poprzedzającym wybory kandydaci są zobowiązani usunąć wszelkie materiały reklamujące ich osoby.
21. Kandydat łamiący niniejsze postanowienia może zostać przez ZSU skreślony z listy kandydatów.
22. ZSU czuwa nad rzetelnością, uczciwością kampanii wyborczej i wyborów do ZSU.
23. Po zakończeniu głosowania, ZSU w obecności opiekuna samorządu lub innego nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły, otwiera opieczętowaną urnę wyborczą i przystępuje do liczenia głosów.
24. Po zakończeniu liczenia głosów zostaje przez przewodniczącego ZSU sporządzony protokół, który podpisują wszyscy członkowie ZSU oraz nadzorujący tę procedurę nauczyciel.
25. Osiem osób, które otrzymają największą ilość głosów w wyborach, wchodzą w skład nowego ZSU.
26. Wyniki wyborów przedstawione są do wiadomości całej społeczności szkolnej, poprzez wywieszenie ich w gablocie ZSU.
27. Pierwsze posiedzenie nowego Zarządu zwołuje w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów ustępujący przewodniczący, który składa na nim swoją funkcję i przekazuje nowemu przewodniczącemu całą dokumentację samorządu.
28. Wybory koordynatora radiowęzła szkolnego odbywają się po wyborach do ZSU.
29. Wyboru koordynatora dokonuje ZSU w głosowaniu tajnym, powszechnym i równym spośród wszystkich kandydatów, którzy przedstawią pisemną motywację.
30. Koordynator automatycznie wchodzi w skład ZSU.

§ 6

1. Majątek ZSU powstaje z:
1) darowizn,
2) środków pozyskanych ze zbiórek publicznych,
3) dotacji dyrektora szkoły,
4) dotacji rady rodziców
5) kampanii reklamowych,
6) aukcji,
7) dyskotek,
8) wieczorków filmowych DVD,
2. Źródła finansowania ZSU są jawne. ZSU prowadzi swoją rachunkowość. Skarbnik - księgowy składa sprawozdanie z przychodów i wydatków na zebraniu ZSU.

§ 7

1. Uchwałę o rozwiązaniu ZSU może podjąć cały ZSU w porozumieniu z dyrektorem szkoły większością 2/3 głosów.
2. Każdy uczeń ma prawo wnieść wnioski do przewodniczącego ZSU o zmianę lub wprowadzenie nowego zapisu w niniejszym Regulaminie.
3. Zmiany i wprowadzenia nowych zapisów w Regulaminie SU dokonywane są na zebraniu zarządów samorządów klasowych w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania.