Uchwała nr 7/2010/2011

Rady Pedagogicznej II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie
im. Polonii i Polaków na Świecie
z dnia 30 czerwca 2011 r.  w sprawie zmian w statucie szkoły

Na podstawie art. 42 ust.1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§1

W statucie II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie uchwalonym przez radę pedagogiczną w dniu 29 października 2007 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 32 dodaje się § 32a w brzmieniu:

„§ 32a. 1. Zgodnie z obowiązującą Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, Konwencją o Prawach Dziecka, niniejszym statutem i programem wychowawczym szkoły ubranie ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

im. Polonii i Polaków na Świecie powinno być wyrazem szacunku dla pracowników szkoły oraz koleżanek i kolegów, świadczyć o wysokiej kulturze osobistej uczniów i znajomości norm obyczajowych. Elementy stroju nie powinny nikogo rozpraszać, obrażać, prowokować czy też stanowić potencjalnego zagrożenia.

2. Strój codzienny ma być czysty, schludny, niewyzywający, uszyty z nieprzeźroczystych materiałów:

a) uczennice i uczniowie powinni mieć zasłonięty tułów wraz z górną częścią ramion i uda,

b) chłopcy muszą nosić na terenie szkoły długie spodnie. W okresie letnim dozwolone są spodnie zakrywające kolana.

3. W budynku szkoły obowiązuje zakaz noszenia nakryć głowy.

4. Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kształt, jak i kolor muszą mieć charakter naturalny. Długie włosy powinny być tak ułożone, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji.

5. Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązują odrębne zasady dotyczące ubrania, ustalone przez nauczycieli tego przedmiotu.

6. Niedozwolone jest noszenie odzieży oraz akcesoriów z wulgarnymi hasłami, emblematami propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję lub powszechnie potępiane ideologie.

7. Dopuszcza się noszenie drobnej biżuterii, np. kolczyków, pierścionków, bransoletek.

8. Dozwolone jest używanie kosmetyków korygujących i maskujących.

9. Odzież zewnętrzną należy zostawiać w szatni.

10. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy:

a) dziewczęta – biała bluzka, granatowa, szara lub czarna spódnica, ewentualnie spodnie lub kostium czy też sukienka w podobnych kolorach,

b) chłopcy – ciemny garnitur, koszula i krawat, ewentualnie biała koszula, krawat i długie granatowe, szare lub czarne spodnie o klasycznym kroju.

11. Obuwie uczennic i uczniów w sytuacjach odświętnych ma harmonizować z resztą stroju – nie powinno więc to być obuwie typu sportowego.

12. Bez względu na temperaturę otoczenia strój odświętny ucznia II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie im. Polonii i Polaków na Świecie powinien mieć charakter wizytowy i zasłaniać brzuch, plecy, ramiona, biodra i uda.

13. Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, każdy pracownik szkoły ma prawo zwrócić mu uwagę, a uczeń powinien zastosować się do zaleceń.

14. Wątpliwości związane ze strojem ucznia rozwiązuje wychowawca klasy, a w kwestiach spornych dyrektor szkoły.

15. Ocena zachowania   uwzględnia przestrzeganie regulaminu stroju ucznia.

16. W przypadku, gdy strój ucznia nie będzie spełniał wymogów powyższego regulaminu wychowawca klasy zobowiązany jest do podjęcia decyzji zgodnych z procedurami postępowania zawartymi w  statucie szkoły.

 

§2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.